✅ برگزاری کارگاه تخصصی آینده پژوهی به مناسبت روز جهانی آینده 👥 با همکاری پروژه بین المللی میلینیوم (هزاره) و موسسه جهانی آموزش آینده در این جلسه تعاملی دکتر احمد، آینده پژوه، ضمن تعریف آینده پژوهی، اهمیت و ضرورت آن براساس آخرین گزارشات مراجع مختلف جهانی به شبیه سازی وضعیت بلند مدت آینده جهان به