سابقه اینده پژوهی در ایران از چه سالی بوده ؟

پژوهش خبری صدا و سیما:

سابقه اینده پژوهی در ایران از چه سالی بوده ؟

دکتر مهدیان ‘ استاد دانشگاه پاسخ میدهد ‘ او مهمان اداره پژوهش های خبری بود …

پژوهش خبری صدا و سیما: سابقه اینده پژوهی در ایران از چه سالی بوده ؟ دکتر مهدیان ' استاد دانشگاه پاسخ میدهد ' او مهمان اداره پژوهش های خبری بود ...
پژوهش خبری صدا و سیما: سابقه اینده پژوهی در ایران از چه سالی بوده ؟ دکتر مهدیان ‘ استاد دانشگاه پاسخ میدهد ‘ او مهمان اداره پژوهش های خبری بود …

پخش ویدئو:

منبع:

پژوهش خبری صدا و سیما
پژوهش خبری صدا و سیما

پژوهش on Instagram: “سابقه اینده پژوهی در ایران از چه سالی بوده ؟ دکتر مهدیان ‘ استاد دانشگاه پاسخ میدهد ‘ او مهمان اداره پژوهش های خبری بود …”

پژوهش on Instagram: “سابقه اینده پژوهی در ایران از چه سالی بوده ؟ دکتر مهدیان ‘ استاد دانشگاه پاسخ میدهد ‘ او مهمان اداره پژوهش های خبری بود …”

۱۸ Likes, 0 Comments – پژوهش (@pajooheshiribnews) on Instagram: “سابقه اینده پژوهی در ایران از چه سالی بوده ؟ دکتر مهدیان ' استاد دانشگاه پاسخ میدهد ' او مهمان…”” name=”description

پژوهش on Instagram: “سابقه اینده پژوهی در ایران از چه سالی بوده ؟ دکتر مهدیان ‘ استاد دانشگاه پاسخ میدهد ‘ او مهمان اداره پژوهش های خبری بود …”