دکتر احمد، آینده پژوهی را شما چگونه تعریف می کنید؟

دکتر احمد، آینده پژوهی را شما چگونه تعریف می کنید؟

این سوال خوبی است. زیرا اگر ما به درستی راه را توضیح دهیم، آنگاه روند سفر به موفقیت خواهد رسید

آینده پژوهی که به عنوان آینده نگاری نیز شناخته می شود نسل جدیدی از نگرش علمی با رویکرد به آینده است.

آینده پژوهی شامل زنجیره ای از موضوعات فیزیکی بیولوژیکی اجتماعی و انسانی به منظور ایجاد یک آینده مطلوب و پایدار است.

اگر چه برخی معتقدند که آینده پژوهی تنها یک روش است، اما بر مبنای هزاران پروژه، آینده پژوهی می تواند با شش ستون اصلی تعریف شود.

مهمترین نقش آینده پژوهی، تبدیل رویاهای گذشته به واقعیت آینده است.

بین آینده پژوهان، تکنولوژیست ها و برخی دیگر از مفاهیم مرتبط تفاوتهای اساسی وجود دارد.

آینده پژوهان در حال تلاش برای برجسته کردن ممکن ها هستند و تصویرسازی یک نگاه بلند مدت با سناریوهای جایگزین تا اینکه به ما بگویند که در حال حاضر چه کاری باید انجام دهیم.

تلگرام: دکتر احمد، آینده پژوهی را شما چگونه تعریف می کنید؟

دکتر احمد، آینده پژوهی را شما چگونه تعریف می کنید؟ این سوال خوبی است. زیرا اگر ما به درستی راه را توضیح دهیم، آنگاه روند سفر به موفقیت خواهد رسید آینده پژوهی که به عنوان آینده نگاری نیز شناخته می شود نسل جدیدی از نگرش علمی با رویکرد به آینده است. آینده پژوهی شامل زنجیره ای از موضوعات فیزیکی بیولوژیکی اجتماعی و انسانی به منظور ایجاد یک آینده مطلوب و پایدار است. اگر چه برخی معتقدند که آینده پژوهی تنها یک روش است، اما بر مبنای هزاران پروژه، آینده پژوهی می تواند با شش ستون اصلی تعریف شود. مهمترین نقش آینده پژوهی، تبدیل رویاهای گذشته به واقعیت آینده است. بین آینده پژوهان، تکنولوژیست ها و برخی دیگر از مفاهیم مرتبط تفاوتهای اساسی وجود دارد. آینده پژوهان در حال تلاش برای برجسته کردن ممکن ها هستند و تصویرسازی یک نگاه بلند مدت با سناریوهای جایگزین تا اینکه به ما بگویند که در حال حاضر چه کاری باید انجام دهیم.

A post shared by Dr Futurist (@drfuturist) on

Dr Futurist on Instagram: “دکتر احمد، آینده پژوهی را شما چگونه تعریف می کنید؟ این سوال خوبی است. زیرا اگر ما به درستی راه را توضیح دهیم، آنگاه روند سفر به موفقیت…”