دکتر احمد، به عنوان یک آینده پژوه، آیا می بینید که افرادی وجود دارند که تقریبا از درک و ارتباط با آینده خجالت زده هستند؟

دکتر احمد، به عنوان یک آینده پژوه، آیا می بینید که افرادی وجود دارند که تقریبا از درک و ارتباط با آینده خجالت زده هستند؟

بله البته. فکر کردن در مورد آینده به نظر می رسد سخت ترین کار برای بشر باشد. این به این دلیل است که اگر ما احتمالات آینده را تصور کنیم، باید موضع فعلی خود را تغییر دهیم و مجبوریم که آن را قوی تر کنیم یا سعی کنیم از عواقب بد آن جلوگیری کنیم.

تا آنجا که به یاد دارم، چند روز پیش پروفسور سهیل، رئیس کرسی یونسکو در مطالعات آینده پژوهی در کنفرانسی در استانبول نیز این موضوع را مورد بحث قرار داد. هنگامی که شما آینده را به مردم نشان می دهید بیشتر مردم به حلقه صفر می روند. حلقه صفر یعنی؛ آنچه که شما می گویید دشوار است من آن را درک نمی کنم، من قصد ندارم تغییر کنم. هنگامی که به آنها داده های علمی می دهید، آنها علیه شما حتی بیشتر هم مجادله می کنند. هنگامی که شما با شرکت ها و با مدیران اجرایی آنها کار می کنید می گویند آینده جالب است. بیایید نوآوری کنیم، پاسخ می دهند که سرمان خیلی شلوغ است. آنها فقط به دنبال مطالبه انجام کار هستند. تمرکز بر روی انجام کار مهم است، اما نرخ تغییرات خیلی سریع میباشد بنابراین شما ممکن است کارهای اشتباه را انجام بدهید.

Telegram: Contact @DrFuturist

Telegram: Contact @DrFuturist

⁉️ دکتر احمد، به عنوان یک آینده پژوه، آیا می بینید که افرادی وجود دارند که تقریبا از درک و ارتباط با آینده خجالت زده هستند؟ ◀️ بله البته. فکر کردن در مورد آینده به نظر می رسد سخت ترین کار برای بشر باشد. این به این دلیل است که اگر ما احتمالات آینده را تصور کنیم، باید موضع فعلی خود را تغییر دهیم و مجبوریم که آن را قوی تر کنیم یا سعی کنیم از عواقب بد آن جلوگیری کنیم. ⏪ تا آنجا که به یاد دارم، چند روز پیش پروفسور سهیل، رئیس کرسی یونسکو در مطالعات آینده پژوهی در کنفرانسی در استانبول نیز این موضوع را مورد بحث قرار داد. هنگامی که شما آینده را به مردم نشان می دهید بیشتر مردم به حلقه صفر می روند. حلقه صفر یعنی؛ آنچه که شما می گویید دشوار است من آن را درک نمی کنم، من قصد ندارم تغییر کنم. هنگامی که به آنها داده های علمی می دهید، آنها علیه شما حتی بیشتر هم مجادله می کنند. هنگامی که شما با شرکت ها و با مدیران اجرایی آنها کار می کنید می گویند آینده جالب است. بیایید نوآوری کنیم، پاسخ می دهند که سرمان خیلی شلوغ است. آنها فقط به دنبال مطالبه انجام کار هستند. تمرکز بر روی انجام کار مهم است، اما نرخ تغییرات خیلی سریع میباشد بنابراین شما ممکن است کارهای اشتباه را انجام بدهید. 🎥 https://t.me/DrFuturist/63 🌐 https://drfuturist.org/?p=284 🎤 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6386303418918588416

A post shared by Dr Futurist (@drfuturist) on

دکتر احمد، به عنوان یک آینده پژوه، آیا می بینید که افرادی وجود دارند که تقریبا از درک و ارتباط با آینده خجالت زده هستند؟