گزارش برگزاری نشست علمی آینده پژوهی محیط زیست ایران در دانشگاه تهران.

📣 گزارش برگزاری نشست علمی 🎯 آینده پژوهی ⛈ محیط زیست 🇮🇷 ایران ⏰ 18 اردیبهشت 1397 🏛 موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.

👥 در ابتدا، دکتر مهدی فتوره‌چی برنامه های آینده گروه را تشریح و در ادامه، سخنرانان به ارایه مطالب پرداخته و در پایان پرسش و پاسخ برای هم افزایی اندیشه ها انجام پذیرفت.

  1.  دکتر احمد مهدیان دانش آموخته دکتری مدیریت آینده پژوهی، آینده پژوهی را مترادف آینده نگاری و به عنوان رویکرد جدید علمی برای نگرش به سوی آینده به جای ماندن در گذشته تعریف کرد و این رشته را در برگیرنده طیفی از علوم مختلف با هدف ساخت آینده ای مطلوب و پایدار معرفی نمود. مهمترین نقش آینده پژوهی با استفاده از روشهای مختلف، تبدیل رویاهای گذشته به واقعیت های فرداست و آینده پژوهان با برجسته نمودن ممکن ها و تصور کردن یک نگاه بلند مدت، سناریوهای جایگزینی را ارایه می دهند تا به ما بگویند که هم اکنون چه بایستی انجام داد. دکتر احمد، آینده پژوه، در ادامه کلان روندهای جهانی موثر بر تغییرات آب و هوا را از دو منشأ انسانی و طبیعی در چهار مجموعه شامل افزایش دی اکسید کربن، تغییرات چرخه زمین به دور خود از حیث زاویه و سرعت، شتاب تکنولوژی و تقاضای منابع ناشی از افزایش جمعیت، گروه بندی کرد و با تشریح چالش های پیش روی تغییرات آب و هوا به ویژه آب شیرین و هوای پاک، در خصوص پیامدهای افزایش دمای زمین تا چهار درجه سانتی گراد، بالا آمدن یک متری سطح آب دریاها و تغییرات شدید آب و هوایی با تشدید بارش ها و خشکسالی و نیز آلودگی های ناشی از کربن در محیط و بروز بیماری های نوظهور توضیحاتی داد و به لزوم اتخاذ راهبردهایی از جمله ایجاد شهرهای سبز، استفاده از آب شور دریا و بکارگیری انرژی پاک اشاره کرد. دکتر احمد، آینده پژوه، براساس الگوریتم خلق ایده سناریو های آینده، دو پیشنهاد برای دگرگونی محیط زیست با آرزوی ساخت یک محیط طبیعی پایدار ارایه کرد:
    💡تامین آب از طریق ایجاد رودخانه های هوایی متصل مابین اقیانوس ها و مناطق خشک
    💡 مصرف دی اکسید کربن با خلق موجودات حاصل از ترکیبات جدید ماده و انرژی
  2.  سخنران دوم دکتر احد رضایان قیه باشی، فارغ التحصیل دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران، نشانه ها و پیامدهای تغییر اقلیم در ایران را در یک افق 30 ساله مورد بررسی قرار داد. این آینده پژوه، خشک شدن دریاچه ها و فرونشست زمین را به دلیل برداشت های بی رویه از منابع آبی از جمله شواهد عینی مسأله دانسته و روندهای مختلف کاهش باران و افزایش دما را در مناطق مختلف کشور با توصیف رویدادهای حدی چون وقوع سیل و روزهای بسیار گرم و سرد را بر روی نقشه ایران نشان دادند. دکتر رضایان با استفاده از کاربردهای چرخ آینده، پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم را بر روابط انسانی، اقتصادی و سیاسی جامعه شامل مهاجرت، فقر و گسترش نارضایتی ناشی از کمبود آب، آلودگی هوا و بحران ریزگردها با ارایه چند راهبرد اولویت بندی شده مثل توسعه انرژیهای تجدید پذیر، اصلاح الگوی مصرف و تقویت بخش خصوصی مورد تاکید قرار دادند.
  3.  محمدعلی احمدی، دانشجوی دکتری آینده پژوهی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هم با نمایش فیلمی از تغییرات نقش کشورهای مختلف در تولید کربن طی چند صد سال اخیر نشان داد که انگلستان، پیشتاز آلودگی هوا در قرن 18، جایگاه خود را به کشورهایی مثل آمریکا، چین و هند واگذار نموده است. وی مصرف انرژی و به تبع آن تولید کربن را نشانه ای از رشد اقتصادی با هدف افزایش رفاه و از سوی دیگر عامل کاهش کیفیت زندگی برشمرد. براساس منحنی کوزنتس با رشد اقتصادی، ابتدا تخریب محیط زیست افزایش یافته و بعد از رسیدن به اوج، رشد بیشتر منجر به حفظ محیط زیست خواهد شد و از این رو کشورهای توسعه یافته به دنبال انتقال صنایع آلوده کننده خود به کشورهای با درآمد سرانه پایین هستند. احمدی در پایان به توصیف مناقشات ما بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در پیوستن به معاهده 2015 پاریس برای اقدام داوطلبانه در کاهش گازهای گلخانه ای و جلوگیری از افزایش بیشتر دمای کره زمین پرداخت.
  4.  سخنران پایانی این نشست مهندس جلیل سليمي دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه امیر کبیر با ترسیم میزان آب در دسترس بشر نشان داد که بحران آب در مناطق مختلف دنیا به طور جدی در حال پیگیری است. و در ادامه با مقایسه منابع و مصارف حوزه آبریز دریاچه ارومیه با رژیم اشغالگر قدس نشان داد که با مدیریت درست، این رژیم توانسته است علی رغم کمبود منابع آبی به ازای مصرف آب کمتر به تولیدات اقتصادی بسیار بیشتری دست یابد. سليمي مهمترین علت بحرانی شدن آب را در مواجه با مسأله کمبود بارش، ناظر به چگونگی حکمرانی آب از سوی دولت ارزیابی کرد و پیشنهاد نمود تا برای برون رفت از این چالش فضای مناسب برای فعالان مردم نهاد محیط زیست فراهم گردد.

گزارش تصویری

سخنرانی اول
سخنرانی دوم
سخنرانی سوم
سخنرانی چهارم

گزارش برگزاری نشست علمی آینده پژوهی محیط زیست ایران در دانشگاه تهران.

View this post on Instagram

📣 گزارش برگزاری نشست علمی 🎯 آینده پژوهی ⛈ محیط زیست 🇮🇷 ایران ⏰ 18 اردیبهشت 1397 🏛 موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. 👥 در ابتدا، دکتر مهدی فتوره‌چی برنامه های آینده گروه را تشریح و در ادامه، سخنرانان به ارایه مطالب پرداخته و در پایان پرسش و پاسخ برای هم افزایی اندیشه ها انجام پذیرفت. 1️⃣ دکتر احمد مهدیان دانش آموخته دکتری مدیریت آینده پژوهی، کلان روندهای جهانی موثر بر تغییرات آب و هوا را از دو منشأ انسانی و طبیعی در چهار مجموعه شامل افزایش دی اکسید کربن، تغییرات چرخه زمین به دور خود از حیث زاویه و سرعت، شتاب تکنولوژی و تقاضای منابع ناشی از افزایش جمعیت، گروه بندی کرد و با تشریح چالش های پیش روی تغییرات آب و هوا به ویژه آب شیرین و هوای پاک، در خصوص پیامدهای افزایش دمای زمین تا چهار درجه سانتی گراد، بالا آمدن یک متری سطح آب دریاها و تغییرات شدید آب و هوایی با تشدید بارش ها و خشکسالی و نیز آلودگی های ناشی از کربن در محیط و بروز بیماری های نوظهور توضیحاتی داد و به لزوم اتخاذ راهبردهایی از جمله ایجاد شهرهای سبز، استفاده از آب شور دریا و بکارگیری انرژی پاک اشاره کرد. دکتر احمد، آینده پژوه، براساس الگوریتم خلق ایده سناریو های آینده، دو پیشنهاد برای دگرگونی محیط زیست با آرزوی ساخت یک محیط طبیعی پایدار ارایه کرد: 💡تامین آب از طریق ایجاد رودخانه های هوایی متصل مابین اقیانوس ها و مناطق خشک 💡 مصرف دی اکسید کربن با خلق موجودات حاصل از ترکیبات جدید ماده و انرژی 2️⃣ سخنران دوم دکتر احد رضایان قیه باشی، فارغ التحصیل دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران، نشانه ها و پیامدهای تغییر اقلیم در ایران را در یک افق 30 ساله مورد بررسی قرار داد. 3️⃣ علی احمدی، دانشجوی دکتری آینده پژوهی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با نمایش فیلمی از تغییرات نقش کشورهای مختلف در تولید کربن طی چند صد سال اخیر نشان داد که انگلستان، پیشتاز آلودگی هوا در قرن 18، جایگاه خود را به کشورهایی مثل آمریکا، چین و هند واگذار کرد 4️⃣ سخنران پایانی این نشست مهندس جلیل سليمي دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه امیر کبیر با ترسیم میزان آب در دسترس بشر نشان داد که بحران آب در مناطق مختلف دنیا به طور جدی در حال پیگیری است. 🎥 https://t.me/DrFuturist/80 1️⃣https://www.isna.ir/news/97021910321/ سخنرانی اول 2️⃣https://www.isna.ir/news/97021910391/ سخنرانی دوم 3️⃣https://www.isna.ir/news/97021910447/ سخنرانی سوم 4️⃣https://www.isna.ir/news/97021910508/ سخنرانی چهارم 🌐 https://drfuturist.org/?p=735&lang=fa

A post shared by Dr Futurist (@drfuturist) on