چالش ها ≤884 میلیون نفر بدون دسترسی به آب شیرین ≤کنترل آب نیمی از جمعیت جهان توسط سایر کشورها ≤70 % منابع آب صرف کشاورزی راهبردها √بازیافت محصولات فاضلاب √تولید محصولات حیوانی ژنتیکی بجای حیوانات √کشاورزی آب شور دریا