Tag: حکمرانی آب

گزارش برگزاری نشست علمی آینده پژوهی محیط زیست ایران در دانشگاه تهران.

? گزارش برگزاری نشست علمی ? آینده پژوهی ⛈ محیط زیست ?? ایران ⏰ 18 اردیبهشت 1397 ? موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. ? در ابتدا، دکتر مهدی فتوره‌چی برنامه های آینده گروه را تشریح و در ادامه، سخنرانان به ارایه مطالب پرداخته و در پایان پرسش و پاسخ برای هم افزایی اندیشه

جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران

?جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران ✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ? سخنرانان:  دکتر احمد، آینده پژوه. مدیر شبکه دکتر فیوچریست. ⛈ کلان روندهای مؤثر بر آب و هوا  احد رضایان قیه باشی، دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران ⛈ تهدیدهای اقلیمی پیش روی ایران  جلیل سليمي، پژوهشگر دکتری آینده در