دکتر احمد فارغ التحصیل دکتری مدیریت آینده پژوهی است، که به عنوان آینده نگاری راهبردی و سناریو پردازی هم شناخته می شود. آینده پژوهی نسل جدیدی از نگرش فرارشته ای علوم به سمت آینده است که در برگیرنده زنجیره ای از مسایل فیزیکی و زیستی همراه با موضوعات اجتماعی و انسانی می باشد. و تمرکز