✅ تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه میتوان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود (Dr Ahmad, Futurist. 2019). ⁉ چگونه می توان با به تصویر کشاندن چشم انداز بلند مدت ده ساله